Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

(ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Josh Pharmacy s.r.o.

IČ: 09499296,

Radlická 348/142,

150 00 Praha 5

(dále jen jako "prodávající")

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy ve smyslu § 1824 a násl., § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako "občanský zákoník"), přičemž kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím webových stránek prodávajícího www.cbd-lekarna.cz (dále jen jako "internetové stránky").

I.

Obecná ustanovení

1. Obchodní podmínky se vztahují na právní poměry založené kupní smlouvou mezi prodávajícím coby podnikatelem a spotřebitelem. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na právní poměry založené kupní smlouvu mezi prodávajícím coby podnikatelem a podnikatelem. Pro účely těchto obchodních podmínek se podnikatelem rozumí osoba ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku.

2. Obchodní podmínky mohou být prodávajícím měněny a doplňovány, tím není dotčeno znění obchodních podmínek k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II.

Sdělení informací kupujícímu

1. Prodávající je povinen v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy sdělit kupujícímu coby spotřebiteli ve smyslu § 1811 odst. 2 občanského zákoníku s přihlédnutím k povaze nabízeného zboží

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,

2. Prodávající je povinen v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy sdělit kupujícímu coby spotřebiteli ve smyslu § 1820 odst. 1 občanského zákoníku s přihlédnutím k povaze nabízeného zboží a způsobu uzavírání smlouvy, pakliže jednání stran směřuje k uzavření smlouvy,

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

d) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

e) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III.

Uzavření kupní smlouvy

1. Nabídka zboží, která je uvedena na internetových stránkách prodávajícího, je nabídkou k uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

2. Kupující ve své objednávce vymezí podstatné náležitosti kupní smlouvy, tedy zvolí druh zboží, které objednává a jeho množství s tím, že kupní cena je prodávajícím u zboží ve vztahu k jeho množství uvedena.

3. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující potvrdí po kontrole zadaných údajů, v rámci které kupující může měnit zadané informace, svou závaznou objednávku prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, které obsahují nabídku zboží ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku. Toto potvrzení učiní kupující stisknutím ikony (např. "potvrzuji a objednávám"). Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

4. Prodávající je povinen kupujícímu neprodleně potvrdit přijetí objednávky.

5. V případě, kdy nabídka prodávajícího obsahuje chybné údaje, si prodávající vyhrazuje právo opravit chybné údaje a sdělit obsah a povahu této opravy kupujícímu, pokud kupující již uzavřel kupní smlouvu na základě chybných údajů. V takovém případě práva a povinnosti založená smlouvou vycházejí z opravené nabídky. Kupující má v tomto případě právo na odstoupení od smlouvy. O tomto právu bude ve sdělení o opravě chyby ze strany prodávajícího vyrozuměn.

IV.

Platební podmínky

1. Platba se uskuteční na základě kupní smlouvy, způsob platby volí kupující v rámci své objednávky na internetových stránkách prodávajícího. Kupující má možnost v rámci způsobů platby zvolit platbu

a) bankovním převodem,

b) platební kartou, nebo

c) dobírkou.

2. U hotovostní platby a platby činěné prostřednictvím dobírky nastává splatnost kupní ceny okamžikem převzetí zboží. U bezhotovostní platby nastává splatnost kupní ceny do 30 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

3. V případě, že si kupující zvolí platbu dobírku, je povinen ji provést při převzetí zboží.

V.

Vlastnické právo

1. Prodávající činí výhradu vlastnického práva, které mu svědčí až do okamžiku zaplacení kupní ceny kupujícím.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je mu zboží osobně předáno či okamžikem předání zboží k přepravě.

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti dnů po jejím uzavření z technických důvodů, zejm. bude-li zjištěno, že uskladněného zboží je nedostatek nebo prodávající není schopen zajistit plnění z důvodů, které nezavinil.

2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu, tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. Kupující může využít formulář k odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Poučení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

3. Pokud kupující využije možnosti odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek, je prodávající ve smyslu § 1830 občanského zákoníku povinen bez zbytečného odkladu potvrdit kupujícímu v textové podobě jeho přijetí.

4. V případech dle § 1837 občanského zákoníku kupující nemůže od smlouvy odstoupit, mj. tedy nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Vzhledem k povaze nabízeného zboží se uzavřeným obalem rozumí i papírový obal zboží.

VII.

Doručení a převzetí zboží

1. Prodávající na základě volby přepravy kupujícím na internetových stránkách předá zboží k přepravě dopravci po provedené platbě, příp. bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, pokud kupující zvolil platbu prostřednictvím dobírky.

2. Kupující si může zaplacené zboží osobně převzít v sídle prodávajícího.

VIII.

Práva z vadného plnění a záruka

 1. Dle § 1914 a násl. občanského zákoníku je prodávající povinen plnit řádně, bez vad s vlastnostmi zboží vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění.

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující je povinen podle svých možností prohlédnout zboží co nejdříve a o případných vadách neprodleně informovat prodávajícího.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 1. Kupující je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pokud a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

 1. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě kupujícího bližším, uplatní kupující právu na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

 1. Kupující má vzhledem k ustanovení § 2106 odst. 1 občanského zákoníku a s ohledem na povahu nabízeného zboží v případě, kdy vada zboží zakládá podstatné porušení smlouvy, právo na

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady,

b) přiměřenou slevu z kupní ceny,

c) odstoupení od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo zbytečného odkladu po oznámení vady.

Ve smyslu § 2107 odst. 1 občanského zákoníku pak v případě, kdy by vada zakládala nepodstatné porušení smlouvy, měl kupující vzhledem k povaze nabízeného zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 1. Pokud kupující včas neoznámí vadu zboží, pozbývá právo odstoupit od smlouvy z důvodu vadného plnění, tím není dotčeno právo kupujícího dle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku.

 1. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat.

 1. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 1. V případech dle přechozího odstavce náležící kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce do uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. (transkripce § 1924 občanského zákoníku)

 1. Zboží nabízené prodávajícím má na svém obalu uvedenou dobu záruky za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu uvedenou na svém obalu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

IX.

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje uváděné kupujícím podléhají ochraně ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní poměr založený kupní smlouvou a veškerá práva a povinnosti, která jsou jeho obsahem, se řídí právním řádem České republiky.

2. Podle § 20d písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen jako "zákon o ochraně spotřebitele"), je dána výjimka z mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Spotřebitel něj v režimu zákona o ochraně spotřebitele nárok nemá. Jednotlivé léčivé přípravky a zdravotnické prostředky jsou standardně opatřeny příbalovou informací s poučením, jakým způsobem mají být Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv hlášeny nežádoucí účinky léčivých přípravků či problémy spojené s užíváním zdravotnických prostředků.

3. V ostatních případech má kupující v režimu zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce (§ 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele), jejíž oficiální webové stránky jsou https://www.coi.cz/informace-o-adr/ (na tomto odkazu jsou rovněž informace o možnostech alternativního řešení spotřebitelských sporů). Vedle České obchodní inspekce existuje též online platforma EU zabývající se řešením spotřebitelských sporů vzniklých z elektronických obchodů. Její webové stránky viz https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_cs ; řešení sporů online viz bližší informace na specializované části těchto webových stránek https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS . Prostřednictvím této platformy je možné podávat stížnosti v souvislosti s internetovými transakcemi v rozsahu tam uvedených podmínek.

4. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. 10. 2021

Přílohy:

- č. 1 - formulář o odstoupení

- č. 2 - poučení o právu odstoupit od smlouvy